Parade
Gosodwaith sain a ffilm
aml-gyfrwng i bobl y Maendy, gan bobl y Maendy
Curadwyd a chrëwyd gan John Rea
Gosodwaith sain a ffilm
aml-gyfrwng i bobl y Maendy, gan bobl y Maendy
Curadwyd a chrëwyd gan John Rea
Gosodwaith sain a ffilm
aml-gyfrwng i bobl y Maendy, gan bobl y Maendy
Curadwyd a chrëwyd gan John Rea
Play Video

Ynghylch

“Yng nghanol y ddinas y mae’r henebion ond, gan mwyaf, nid dyna lle mae bobl yn byw eu bywydau....ymhle rydych chi y mae’r canol.” Guido Guidi

Gosodwaith aml-gyfrwng yw Parade sy’n cynnig golwg newydd a dihafal ar y Maendy, a’r bobl eu hunain yn amlwg eu lle.

Mae Parade yn cynnwys perfformiadau arbennig y gwaith yn Llyfrgell y Maendy, ochr yn ochr â lansio’r porth ar-lein, sydd wedi’i lunio’n arbennig ac sy’n cynnwys portreadau unigol, sy’n amlygu hanesion, barn ac achosion personol sydd o bwys i bobl y Maendy, yn eu geiriau eu hunain. Gobeithio y bydd y portreadau sain hyn yn cyfleu tipyn o beth yw byw yma, mewn ffordd newydd a dadlennol, gyda rhoi llwyfan i’r bobl ddweud eu dweud: y rheini sy’n byw, yn astudio, yn gweithio, yn gwirfoddoli, ac yn addoli yma.

Mae modd olrhain hanes y Maendy yng ngweddnewid ei adeiladau: y newid yn eu defnydd a’u swyddogaeth, eu gadael yn segur, neu eu chwalu’n gyfan gwbl, a rhoi’r newydd yn eu lle. Ond os edrychwn yn fwy clòs ar y newid hwn, daw llun ar glawr o boblogaeth y Maendy dros gyfnod. Hefyd, mae beth sy’n ffurfio’r Maendy yn aneglur; gofynnwch i ddau berson ymhle mae ei ffiniau, ac fe gewch ddau ateb gwahanol! Felly efallai na ellir synio amdano fel ardal Ddaearyddol, ond yn hytrach fel agwedd, ffordd o edrych ar y Byd. Hwyrach, yn hytrach, mai’r bobl a’u natur agored sy’n diffinio’r “Maendy go iawn”. Efallai mai yn yr ymdeimlad hwn o gymuned y mae dadlennu i ni’r gwirionedd, neu’r gwirioneddau.

Adroddwr anhysbys sy’n corffori parêd amser, adroddwr a glywn drwy gydol y prif osodwaith. Mae’n ein tywys drwy’r newidiadau daearyddol yn yr ardal dros y Canrifoedd. Ond gyda threigl amser dechreuwn glywed y lleisiau gwirioneddol yn dod i’r fei ac yn torri ar draws ein hadroddwr mewn parêd newydd, cyfoes. Mae’n nhw’n sôn wrthym ac yn ein hatgoffa beth yw byw yma’n awr, heddiw, tra mae twrw ei synau, yn dod ar glawr yn araf, yn chwyrlïo ac yn chwyddo’n daith ymdrochol.

Ymateb yw’r mapio sain yma i beth ddarganfûm yn ystod fy nghyfnod yma, sef ei natur ddigymar. Drwy gyd-asio’r lleisiau a’r synau amrywiol yn collage ceisiais ddatgelu tipyn o beth sy’n gwneud y rhan yma o Ddinas Casnewydd yn wahanol, a rhyw ymdeimlad o beth yw byw yn y Gymru Drefol yn 2019. Mae’n gofeb newydd, gyfoes i bobl y Maendy, gan bobl y Maendy.

John Rea
Wedi graddio â M.Mus. yn astudio dan arweiniad y cyfansoddwr o Gymro o fri Alun Hoddinott CBE, mae John bellach yn gweithio’n llawn amser yn cyfansoddi cerddoriaeth ac yn arbrofi ym maes sain mewnosod, yn cydweithredu â chyfarwyddwyr, cynhyrchwyr a pherfformwyr a chymunedau yn chwilio amrywiaeth eang o themâu a syniadau. Mae ei restr gredydau yn eang, ac yntau wedi sgrifennu cerddoriaeth i ffilmiau nodwedd, rhaglenni drama ddogfen i’r teledu, hefyd darnau comisiwn gwreiddiol i’r llwyfan cyngerdd. Un cydweithrediad nodedig diweddar oedd arwain perfformiad cyntaf Paris 1919 yng Nghymru gyda John Cale o’r Velvet Underground. Enillodd John Wobrau BAFTA Cymru ddwywaith yng nghategori’r Gerddoriaeth Wreiddiol Orau am ei sgorau cerddorfaol, Gwobr STEMRA’r Iseldiroedd am ei albwm ‘Art Music & The Minimal’ i KPM/EMI. Yn sgìl ei Ddyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2013 crëwyd y gwaith mewnosodyn/cerddoriaeth Atgyfodi, sy’n cyd-asio lleisiau a seiniau cudd archifau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru â sgôr gerddorol wreiddiol a mewnosodyn yn brofiad ymdrwythol, safle-benodol.
Huw Talfryn Walters
Ffilmiwr arobryn o Langynwyd yw Huw, ddwywaith yn enillydd Bafta Cymru, a gydweithredodd â John ar yr Atgyfodi gwreiddiol ac sydd ar hyn o bryd yn ffilmio ffilm ddogfen i’r sinema ar y gwrthdaro yng Ngogledd Iwerddon. Ar y 25ain o Ebrill, 2015 roedd Huw yn ffilmio yn Kathmandu pan ddigwyddodd Daeargryn Nepal, rhoes dro am Nepal bedair gwaith eto’r flwyddyn honno, a chyfrannu hefyd o’i waith at yr ymdrech gymorth. Ar hyn o bryd mae Huw yn un o enwebeion Bafta Cymru m ei waith camera ar Frank Lloyd Wright, The Man Who Built America.
Llyfrgell Maindee Library
Rhedir Llyfrgell Maindee Library gan wirfoddolwyr ymroddedig ac fe’i rheolir gan ymddiriedolwyr yr elusen gofrestredig, Maindee Unlimited. Ei sylfeini yw awch am lyfrau, undod cymuned, coffi a chadw gwasanaethau i’r cenedlaethau i ddod.
Previous slide
Next slide

Cyd-guradwyd y darn comisiwn yma gan Joanne Sutton (Maindee Unlimited) a Sarah Pace (Addo), ac fe’i cyllidwyd yn rhan o’r fenter Dod o Hyd i Faendy – prosiect tair blynedd a gefnogir gan raglen strategol Cyngor Celfyddydau Cymru, Syniadau: Pobl: Mannau, a chanddi’n amcan roi prawf ar fodelau newydd adfywio a chydweithredu drwy’r celfyddydau.

Cyllidir y fenter yn rhannol gan Sefydliad Esmee Fairbairn, Ymddiriedolaeth Elusennol Garfield Weston a’r Cynllun Credyd Treth Tirlenwi drwy Gyngor Dinas Casnewydd.